Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for bunkerolie og andre olieprodukter

1. GYLDIGHED

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet aftales skriftligt. Betingelserne gælder, hvor andet ikke er anført, for samtlige produkter fra sælgeren.

 

2. TILBUD

Tilbud er først bindende som en aftale, når køberen modtager skriftlig aftalebekræftelse fra sælgeren. Indtil køberens accept er modtaget af sælgeren, er sælgeren berettiget til at sælge det tilbudte parti til anden side, hvorved tilbuddet anses bortfaldet. Afviger køberens accept fra tilbuddet, er sælger berettiget til at anse tilbuddet for afslået. I så fald er sælger berettiget til at sælge det tilbudte parti til anden side.

 

3. PRIS

Alle priser er eksklusiv moms og skatter og afgifter af en enhver art. Køberen er indtil levering forpligtet til at godtage ændringer i prisen grundet dokumenteret forøgelse af sælgers omkostninger som beror på ændringer i valutakurser, told, skatter, gebyrer o.l. vedrørende den aftalte leverance.

 

4. BETALING

4.1.
Køber skal betale i den aftalte valuta på den aftalte betalingsdag i overensstemmelse med angivelserne i sælgers faktura. Fakturaen er gyldig uanset om den er fremsendt pr. email, telex, telefax eller fremsendt via anden kommunikationsform. Betaling skal ske direkte til bankkonto i sælgers bank.

4.2.
Sker betalingen ikke senest på forfaldsdagen, forrentes det skyldige beløb fra forfaldsdagen med 2 % i rente pr. måneden. Renten beregnes og tilskrives den til enhver tid skyldige saldo primo hver kalendermåned.

4.3.
Såfremt købers finansielle situation eller virksomhedsform af sælger skønnes at have ændret sig til skade for sælger, er sælger berettiget til at kræve passende sikkerhed for bestående og fremtidige krav, som påhviler køber. Tilsvarende skal sælger være berettiget til at fordre forudbetaling ved nye ordrer fra køber.

 

5. EJENDOMSFORHOLD

Ejendomsretten til de solgte varepartier forbliver hos sælger, indtil den fulde købesum er modtaget af sælger.

 

6. SØPANT OG TILBAGEHOLDSRET

Leverancen er for det modtagende skibs regning, og køberen er indforstået med, at sælger har søpant og tilbageholdsret i det modtagende skib for fakturakravet for den til skibet leverede bunkerolie.

 

7. LEVERING

7.1.
Bunkerolie leveres ex works fra forsyningsfaciliteten, pram eller vogn i overensstemmelse med forholdene og ifølge aftalen. Levering af bunkerolie skal gennemføres uden afbrydelser, såfremt skibsføreren eller skibsejeren anmoder herom, uden for normal arbejdstid og på religiøse og sekulære helligdage, medmindre lovregler og forskrifter gældende i leveringshavnen forbyder dette.

7.2.
Bunkerolien anses for leveret og risiko og forpligtigelser er købers fra det tidspunkt olien passerer det modtagende skibs ræling. Leveringen skal ske under opsyn og rådgivning fra det modtagende skib.

 

8. PRODUKTOPLYSNINGER

8.1.
Sælgers eller sælgers leverandørs sædvanlige kommercielle produktkvalitet er gældende for tilbuddet og leveringen, og ellers som anført i fremsendte specifikationer. Sælger er uden ethvert ansvar for valget af den bunkerolietype, som skal anvendes i det skib, hvortil der leveres.

8.2.
Sælger forbeholder sig ret til, uden forudgående meddelelse, at foretage sådanne ændringer i det aftalte, som kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

 

9. MANGLER OG REKLAMATIONER

9.1.
Køber skal ved leveringen foretage sædvanlig undersøgelse af det købte parti i overensstemmelse med god handelsskik.

9.2.
Sælger skal udtage fire repræsentative vareprøver af hver leveret type bunkerolie. Køberen eller en af ham dertil udnævnt repræsentant har ret til at overvære prøvetagningen.
To af de udtagne vareprøver skal i forseglet tilstand overgives til skibsføreren på det skib, som har modtaget leverancen, heraf skal den ene dedikeres som MARPOL prøven. De to andre vareprøver opbevares af sælgeren eller dennes repræsentant i 30 dage fra leveringstidspunktet under opbevaringsforhold, som sikrer mod vareprøvens forringelse. Ved udløbet af de 30 dage, kan vareprøverne kasseres, medmindre køberen inden 14 dage fra leveringstidspunktet har fremsat reklamation eller krav, i hvilket tilfælde vareprøverne vil blive overgivet til analyse hos et anerkendt analyseforetagende. Der foretages ikke prøvetagning ved køb fra selvbetjeningsfaciliteter eller ved køb af smøremidler.

9.3.
Sælgers vejning og måling skal udgøre endeligt bevis for de leverede varemængder. Uden at der herved sker ændring i bevisgyldigheden af sælgers vejning og måling, skal køber eller en af ham dertil udnævnte repræsentant være berettiget til at overvære og eftergå sælgers vejning og måling

9.4.
Reklamationer angående for små mængder i forhold til det aftalte kvantum skal noteres på leveringskvitteringen straks ved leveringen. Enhver reklamation fra køber vedrørende mangler ved den af sælger leverede bunkerolie skal afgives til sælger uden ugrundet ophold og senest 14 dage fra leveringen med samtlige fornødne enkeltheder som udbedt af sælger til brug for en tilfredsstillende undersøgelse af den påberåbte mangel.
Reklamerer køber ikke som angivet, skønt han har opdaget eller burde have opdaget manglen ved leverancen, kan han ikke senere gøre manglen gældende over for sælger eller rejse krav i den anledning.

9.5.
Fremsætter køber over for sælger reklamation, skal sælger lade én af de udtagne vareprøver analysere med henblik på at konstatere, hvorvidt reklamationen er berettiget eller uberettiget. Resultatet af denne analyse skal betragtes som bindende og endelig for begge parter. Viser det sig, at reklamationen er uberettiget, er køber forpligtet til at friholde sælger for de med analysen forbundne omkostninger. Køberen modtager en kopi af analyserapporten.

 

10. ANSVAR FOR MANGLER OG FORSINKET LEVERING

10.1.
Er der mangler ved den leverede bunkerolie, eller er levering sket for sent, og skyldes manglerne eller forsinkelsen grov uagtsomhed fra sælgers side, er sælgeren ansvarlig for de tab, som herved påføres køber. Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader eller følgetab, indirekte skader eller tab, tab af indtjening, eller tab beroende på tidstab og lignende.

10.2.
Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb på 10. mill. kroner.

 

11. RETURNERING
Leverede varepartier kan ikke returneres til sælgeren, medmindre der forinden indgås særskilt aftale herom.

 

12. PRODUKTANSVAR

12.1.
Sælgers produktansvar er underkastet dansk lov og kan ikke undergives regler i anden jurisdiktion. Bortset fra hvad der følger af ufravigelig lovgivning om produktansvar, som sælger måtte være underkastet, påtager sælger sig intet ansvar for personskade og tingskade, og i så fald da alene i den udstrækning, som følger af sådan lovgivning.

12.2.
Sælger er ansvarlig for skade på ting tilhørende køber eller tredjemand, såfremt skaden skyldes defekte leverancer fra sælger, og såfremt det godtgøres, at sælger eller folk, for hvem han måtte være ansvarlig, har handlet uagtsomt. Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader eller følgetab, indirekte skader eller tab, tab af indtjening, eller tab beroende på tidstab og lignende.

12.3.
Sælgers ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb på 10. mill. kroner.

 

13. OVERDRAGELSE

Sælgeren er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser beroende på leveringsaftalen med køber til tredjemand.

 

14. MILJØBESKYTTELSE

14.1.
Indtræder der i forbindelse med overgivelsen af bunkerolien spild, skal køber og sælger i fællesskab bestræbe sig på at begrænse skaden så meget som muligt, uden hensyn til, om den ene part finder den anden part ansvarlig for uheldet. Positive udlæg til bekæmpelse af sådan forurening afholdes med halvdelen til hver part, indtil ansvarsforholdene måtte blive afklaret ved aftale eller retsafgørelse. Refusion af halvdelen af afholdte udlæg forfalder på anfordring.

14.2.
Pålægges en af parterne solidarisk ansvar for et forureningskrav i medfør af bestemmelser fra tredjepart eller fra offentlige myndighederne, deler hver part udgiften i forhold til deres respektive andel af ansvaret. Såfremt der kan pålægges objektivt ansvar uden hensyn til, om den ansvarlige part måtte have gjort sig skyldig i uagtsomt forhold, skal køberen bære det fulde ansvar.

 

15. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting i Danmark. Dansk ret skal endvidere være afgørende for den formelle fremgangsmåde og tidsfristerne vedrørende undersøgelse af leverede varepartier, meddelelser om sådanne undersøgelser og foranstaltninger i anledning af varepartiets afvisning. Retssproget er dansk. Den Internationale Købelov (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG) skal ikke være gældende for parternes retsforhold

Copyright © 2011 ·  Nordic Marine Oil A/S
Skibbrogade 3, 2. th · 9000 Aalborg · Telefon +45 96 313910 · Telefax +45 96 313911 · sales@nordicmarineoil.dk · CVR-nr. 33747977

 

Randorff